W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2526 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.12.2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018.

Wzór tego formularza określa załącznik do rozporządzenia. Tym samym utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.2.2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. poz. 182).