Maksymalną wysokość obowiązujących w 2019 r. stawek kwotowych opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie w wyznaczonym miejscu środka transportu lub towaru ogłoszono w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 29.8.2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu (M.P. z 2018 r. poz. 844). Stawki te są wyższe w stosunku do 2018 r.

Z art. 17 Ustawy z 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r. poz. 708 ze zm.; dalej SystMonitDrogU) wynika, że za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu pobiera się opłaty. Odpowiada za nie solidarnie przewoźnik i podmiot obowiązany do złożenia zgłoszenia. Dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla wyznaczonego miejsca, do którego został skierowany lub usunięty środek transportu wraz z towarem, ustala, w drodze postanowienia, wysokość opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu, osoby obowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ STAWEK KWOTOWYCH OPŁAT ZA USUNIĘCIE, PRZECHOWYWANIE I STRZEŻENIE W WYZNACZONYM MIEJSCU ŚRODKA TRANSPORTU LUB TOWARU W 2019 R.

środek transportu lub towar

za usunięcie

za każdą dobę przechowywania i strzeżenia

środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

494 zł

41 zł

środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

616 zł

53 zł

środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

871 zł

77 zł

środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1 284 zł

139 zł

środka transportu przewożącego materiały niebezpieczne

1 562 zł

204 zł

towaru

1 562 zł

5 zł 10 gr za 1 m3 albo

1 zł 10 gr za 1 m2 pow. magazynowej

Maksymalne stawki opłat obowiązujące w danym roku kalendarzowym corocznie ulegają zmianie na następny rok kalendarzowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym następują zmiany, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.