W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z 2020 r. pod poz. 1083 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5.11.2020 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2021 r.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1905; dalej: RyczałtU) ogłoszono wysokość kwoty, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 część I pkt 4 do RyczałtU, oraz stawek karty podatkowej (załącznik nr 1 do obwieszczenia). Stawki podatku opłacanego w formie karty podatkowej uległy zwiększeniu.

Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 załącznika nr 3 część I pkt 4 do RyczałtU dopuszczalne jest – poza świadczeniami dla ludności – wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 70 055 zł przychodu rocznie (przedtem było to 48 000 zł). Chodzi tu o:

  • usługi w zakresie: robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych, sztukatorstwa, odgrzybiania budynków, cyklinowania, zduństwa, robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego;
  • studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m 

Ogłoszono też zwiększoną wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów (załącznik nr 2 do obwieszczenia) oraz wikariuszy (załącznik nr 3 do obwieszczenia).