Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w przypadku, gdy podatnik nie prowadzi ksiąg, powinno się ustalać przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Wysokość norm szacunkowych jest powiązana ze wskaźnikiem wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, który ogłasza cyklicznie Główny Urząd Statystyczny. Prezes GUS komunikatem z 28.5.2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r. (M.P. z 2020 r., poz. 469) ogłosił, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 roku w stosunku do 2018 roku wyniósł 109,6 (wzrost cen o 9,6%). Minister Finansów, uwzględniając ww. wskaźnik dokonał w projektowanym rozporządzeniu zmian wysokości norm szacunkowych dochodu. Określone normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązują w roku 2021 i stanowią załącznik do przygotowanego rozporządzenia.