Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021 r.


Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca podatnik, ale także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (art. 9 § 3 KKS). W konsekwencji za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia odnośnie prowadzonej działalności w pierwszej kolejności odpowiada przedsiębiorca, a w określonych okolicznościach również księgowa (podmiot prowadzący finanse przedsiębiorcy).

W 2021 r. kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, które wyznaczane są w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie, będą wyższe. Bowiem rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.9.2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1596) minimalne wynagrodzenie zostało podwyższone na 2021 r. do kwoty 2800 zł (w 2020 r. była to kwota 2600 zł).

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z art. 48 KKS kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych może być wymierzona w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Wykroczeniem może być czyn zabroniony, jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza 5-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

A zatem w 2021 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 14 000 (5 x 2800 zł).

Natomiast kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzona od kwoty 280 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 56 000 (20 x minimalne wynagrodzenie).

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

W przypadku orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, zgodnie z art. 23 KKS, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks karny skarbowy nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Niemniej jednak stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia (2800 zł / 30 = 93,33 zł), ani też przekraczać jej 400-krotności (400 x 93,33 zł = 37 333,33 zł).

A zatem, w 2021 r. stawka dzienna mieści się w granicach kwot: od 93,33 zł do 37 333,33 zł. Kara grzywny może być natomiast orzeczona w granicach kwot: od 933,33 zł (10 stawek dziennych x 93,30 zł) do 26 880 000 (720 stawek x max stawkę dzienną, tj. 37 333,33 zł).

WYSOKOŚĆ KAR ZA WYKOROCZENIA I PRZESTĘPSTAWA SKARBOWE

WYKROCZENIA

2021 ROK

Granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym (5.krotność minimalnego wynagrodzenia)

14 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem

(od 1/10 do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 280 zł do 5600 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

(od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 280 zł do 56 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 280 zł do 28 000 zł

PRZESTĘPSTWA

2021 ROK

Stawka dzienna

od 93,33 zł do 37 333,33 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

od 933,33 zł do 26 880 000 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

od 933,33 zł do 26 880 000 zł
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności