Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca podatnik, ale także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną – art. 9 § 3 ustawy z 10.9.1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.; dalej: KKS). W konsekwencji za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia odnośnie prowadzonej działalności w pierwszej kolejności odpowiada przedsiębiorca, a w określonych okolicznościach również księgowa (podmiot prowadzący finanse przedsiębiorcy).

W 2020 r. kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, które wyznaczane są w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie będą wyższe. Zostało bowiem podwyższone na 2020 r. minimalne wynagrodzenie do kwoty 2600 zł (w 2019 r. była to kwota – 2250 zł) rozporządzeniem Rady Ministrów z 10.9.2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1778).

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z art. 48 KKS, kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych, może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

A zatem w 2020 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 13 600 (5 x 2600 zł).

Natomiast kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzona od kwoty 260 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 52 000 (20 x minimalne wynagrodzenie).

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

W przypadku orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, zgodnie z art. 23 KKS, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks karny skarbowy nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Niemniej jednak, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (2.600 zł/30 = 87 zł) ani też przekraczać jej czterystukrotności (400 x 87 zł = 34 800 zł).

A zatem, w 2020 r. stawka dzienna mieści się w granicach kwot: od 87 zł do 34 800 zł. Kara grzywny może być natomiast orzeczona w granicach kwot: od 870 zł (10 stawek dziennych x 87 zł) do 25 056 000 (720 stawek x max stawkę dzienną tj. 34 800 zł).

WYSOKOŚĆ KAR ZA WYKROCZENIA PRZESTĘPSTAWA SKARBOWE

WYKROCZENIA

2020 r.

Granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym (5 krotność minimalnego wynagrodzenia)

13 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem

(od 1/10 do 2 krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 260 zł do 5200 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

(od 1/10 do 20 krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 260 zł do 52 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

od 1/10 do 10 krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 260 zł do 26.000 zł

PRZESTĘPSTWA

2020 r.

Stawka dzienna

od 87 zł do 34 800 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

od 875 zł do 25 056 000 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

od 875 zł do 25 056 000 zł