W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1854 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.9.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom.

Od 1.10.2018 r. łączna wysokość świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego przysługujących cudzoziemcowi wynosi w okresie pierwszych 6 miesięcy – dla osoby samotnie gospodarującej – do 1376 zł miesięcznie. Do tej pory było to 1335 zł.