W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 184 opublikowano Postanowienie Marszałka Sejmu RP z 5.2.2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Marszałek Sejmu zarządziła wybory Prezydenta RP i wyznaczyła datę wyborów na niedzielę 10 maja 2020 r. Natomiast dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do tego postanowienia.

Termin dokonania czynności wyborczej

Rodzaj czynności wyborczej

do 16.3.2020 r.

– zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wy­borczych kandydatów na Prezydenta RP

do 23.3.2020 r.

– powołanie okręgowych komisji wyborczych

do 26.3.2020 r. do godz. 24.00

zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta RP

do 5.4.2020 r.

– utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do 10.4.2020 r.

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

– zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do 19.4.2020 r.

– powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych,

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 19.4.2020 r. do 26.4.2020 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do 20.4.2020 r.

– podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta RP

do 25.4.2020 r.

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od 25.4.2020 r. do 8.5.2020 r. do godz. 24.00

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 1.5.2020 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 5.5.2020 r.

– składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

do 7.5.2020 r.

– zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

8.5.2020 r. o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

10.5.2020 r. godz. 7.00–21.00

– głosowanie

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.; dalej: KodeksWyb), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w KodeksWyb przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli KodeksWyb nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.