W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1561 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13.8.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Datę tych wyborów wyznaczono na niedzielę 21 października 2018 r.

Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin (art. 9 § 2 i 3 ustawy z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.).

[Kalendarz wyborczy]

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 27.8.2018 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do 6.9.2018 r.

 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do 11.9.2018 r.

 • powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do 16.9.2018 r. do godz. 24.00

 • utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
 • zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do 21.9.2018 r.

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do 26.9.2018 r. do godz. 24.00

 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
 • zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 28.9.2018 r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do 30.9.2018 r.

 • przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
 • sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do 6.10.2018 r.

 • rozplakatowanie obwieszczeń:

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach

kandydatów na radnych,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

od 6.10. do 19.10.2018 r. do godz. 24.00

 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 12.10.2018 r.

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 16.10.2018 r.

 • składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

19.10.2018 r. o godz. 24.00

 • zakończenie kampanii wyborczej

20.10.2018 r.

 • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

21.10.2018 r.godz. 7.00-21.00

 • głosowanie