W najnowszych Wytycznych EROD znajdują się tak zwane „starting points” będące punktami wyjścia dla organów wymierzających administracyjne kary pieniężne. Organ nakładając karę powinien postępować zgodnie z opisaną w dokumencie metodą. Po pierwsze, należy zidentyfikować operacje, których dokonał podmiot i jego ewentualne naruszenia. Następnie, powinno się określić punkt wyjścia do dalszego obliczania administracyjnej kary pieniężnej poprzez zastosowanie artykułu 83 RODO, ocenę wagi naruszenia w świetle okoliczności sprawy i obrotów przedsiębiorstwa. W kolejnym, trzecim kroku należy wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności obciążające i łagodzące. Czwarty etap wymierzania wysokości kary polega na określeniu maksymalnych ustawowych ram kar pieniężnych. Na samym końcu trzeba zaś sprawdzić, czy obliczona w ten sposób grzywna na pewno spełnia wymogi skuteczności, odstraszającego charakteru i proporcjonalności. W Wytycznych podkreślono także, że ostateczna wysokość grzywny musi zawsze zależeć od wszystkich okoliczności sprawy. Z punktu widzenia wysokości administracyjnej kary pieniężnej ważne są także charakter naruszenia, jego waga oraz ogólne obroty przedsiębiorstwa.

Do Wytycznych, po przeprowadzeniu w tej sprawie konsultacji publicznych, dodano tabelę wraz z praktycznymi przykładami wdrażania wskazówek w konkretnych przypadkach. Zarówno tabelę, jak i przykłady mają charakter dodatkowy i należy czytać je wyłącznie w połączeniu z całością Wytycznych.

Należy dodać, że wydane w maju Wytyczne mają charakter uzupełniający w stosunku do uprzednio przyjętych Wytycznych w sprawie stosowania i ustalania wysokości administracyjnych kar pieniężnych do celów Rozporządzenia 2016/679 (WP253). Wcześniejsze wytyczne opracowują temat okoliczności, w których powinna zostać nałożona grzywna.

Źródła:

https://edpb.europa.eu/news/news/2023/edpb-adopts-final-version-guidelines-calculation-administrative-fines-following_en

https://edpb.europa.eu/system/files/2023-06/edpb_guidelines_042022_calculationofadministrativefines_en.pdf

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź