W Dz.U. 2020 r. pod poz. 1472 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu z 27.8.2020 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej.

Rozporządzenie określa sposób obliczania wysokości sumy gwarancyjnej w przypadku wywozu poza teren kraju odpadów, które podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.6.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.Urz. UE L 190 z 12.7.2006, s. 1 ze zm.).

Jak wynika z art. 20 ust. 1 ustawy z 29.6.2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1162 ze zm.; dalej: OdpadyMiędzynU), gwarancja finansowa, o której mowa w art. 6 rozporządzenia nr 1013/2006, może mieć formę umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej albo depozytu odpowiedniej sumy pieniężnej na wydzielonym rachunku bankowym.

Wysokość sumy gwarancyjnej (w PLN) oblicza się według wzoru:

G = (D + T + M) × A

gdzie:

G – oznacza wysokość sumy gwarancyjnej;

D – oznacza koszt unieszkodliwienia lub odzysku, w tym koszty niezbędnych procesów przejściowych, 1 Mg odpadów objętych zgłoszeniem;

T – oznacza koszt transportu 1 Mg odpadów objętych zgłoszeniem z miejsca wysyłki do miejsca przeznaczenia;

M – oznacza koszty magazynowania odpadów przez okres 90 dni;

A – oznacza wyrażoną w Mg masę odpadów objętą gwarancją.

Przy czym, jako koszt unieszkodliwiania lub odzysku, w tym koszty niezbędnych procesów przejściowych, 1 Mg opadów objętych zgłoszeniem (D), przyjmuje się wartość wyższą spośród niżej wymienionych:

1) koszt unieszkodliwiania lub odzysku, w tym koszty niezbędnych procesów przejściowych, 1 Mg odpadów objętych zgłoszeniem, ustalony na podstawie postanowień umowy zawartej pomiędzy zgłaszającym międzynarodowe przemieszczanie odpadów a odbiorcą odpadów;

2) stawka zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg odpadów objętych zgłoszeniem, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 22 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) – obecnie: rozporządzenie Ministra Środowiska z 7.2.2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 256).

Koszt transportu 1 Mg odpadów objętych zgłoszeniem z miejsca wysyłki do miejsca przeznaczenia (T) jest ustalany na podstawie postanowień umowy zawartej pomiędzy zgłaszającym międzynarodowe przemieszczanie odpadów objętych zgłoszeniem a przewoźnikiem.

Natomiast koszt magazynowania 1 Mg odpadów przez okres 90 dni (M) wynosi:

  • 200 zł – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne w formie stałej;
  • 500 zł – w przypadku odpadów niebezpiecznych w formie stałej;
  • 500 zł – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne w formie ciekłej;
  • 1000 zł – w przypadku odpadów niebezpiecznych w formie ciekłej.
Ważne

Do sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej w sprawach o wydanie zezwolenia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na wywóz odpadów poza teren kraju (art. 4 pkt 2 OdpadyMiędzynU), wszczętych i niezakończonych przed 5.9.2020 r. ostateczną decyzją stosuje się przepisy dotychczasowe.