W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 256 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 7.2.2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

Rozporządzenie określa wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów.

Poz.

Stawka (zł):

Kategoria odpadów:

1.

1500

w przypadku odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem odpadów stanowiących odpady niebezpieczne, o których mowa pod poz. 5 i 6

2.

600

w przypadku następujących odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:

 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych innych niż wskazane pod poz. 3, 4 i 7-9
 • odpadów palnych stanowiących paliwo alternatywne oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa innych niż wskazane pod poz. 4 i 5

3.

400

w przypadku następujących odpadów palnych magazynowanych selektywnie innych niż wskazane pod poz. 5 i 7:

 • papier, tektura, tekstylia, tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy
 • odpady wielomateriałowe złożone z wymienionych wyżej materiałów, oraz opakowania wielomateriałowe
 • odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa pod poz. 10

4.

400

w przypadku odpadów magazynowanych przez posiadacza odpadów prowadzącego termiczne przekształcanie odpadów w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów, przeznaczonych bezpośrednio do termicznego przekształcania odpadów

5.

300

przypadku:

 • pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • odpadów powstałych w wyniku przetworzenia pojazdów wycofanych z eksploatacji, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa pod poz. 10
 • będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa pod poz. 10
 • zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
 • odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytych baterii lub przetworzenia zużytych akumulatorów, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa pod poz. 10
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z wyłączeniem odpadów metali, o których mowa pod poz. 10

6.

300

w przypadku olejów odpadowych

7.

200

w przypadku następujących odpadów palnych magazynowanych selektywnie i przyjętych do procesu recyklingu przez posiadacza odpadów prowadzącego proces recyklingu:

 • papier
 • tektura

8.

30

w przypadku odpadów z procesów termicznych, odpadów ze spalarni odpadów oraz odpadów wydobywczych

9.

1

w przypadku odpadów:

 • ulegających biodegradacji będących substratami do wytwarzania lub pozostałościami z wytwarzania: biogazu rolniczego, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków lub innego biogazu
 • wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na drogach kolejowych, które mogą być ponownie wykorzystane do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych i na drogach kolejowych

10.

1

w przypadku odpadów metali

11.

300

w przypadku odpadów:

 • innych niż wskazane pod poz. 2-10,

niespełniających kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)

Stawki wynoszą 35% stawek określonych w tabeli w przypadku odpadów magazynowanych w regionalnej lub ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).

W przypadku

przyjmuje się

odpadów należących jednocześnie do więcej niż jednej kategorii spośród kategorii wymienionych w tabeli

najwyższą stawkę spośród stawek określonych dla tych kategorii

magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa w tabeli, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów oraz jeżeli pośród tych kategorii są magazynowane odpady należące do kategorii, o których mowa pod poz. 1 lub 2 tabeli

najwyższą stawkę spośród stawek określonych dla tych kategorii

magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa pod poz. 3-11 tabeli, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów

stawkę obliczoną zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia

magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa w tabeli, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest większa od największej masy odpadów

najwyższą stawkę spośród stawek określonych dla tych kategorii

gdy w ramach prowadzonej działalności odpady są magazynowane w odrębnych instalacjach, odrębnych obiektach budowlanych lub ich częściach lub innych odrębnych miejscach magazynowania odpadów

stawkę, o której mowa wyżej odrębnie dla każdej instalacji, każdego obiektu budowlanego lub jego części lub każdego innego miejsca magazynowania odpadów

Załącznik do rozporządzenia stanowi: „Stawka zabezpieczenia roszczeń w przypadku magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3-11 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów”. W załączniku określono wzór służący do obliczenia tej stawki.