W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1056 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 28.5.2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/40 z 3.11.2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 (Dz.Urz.UE z 10.1.2017 L 5); dalej: rozporządzenie 2017/40, pomoc przyznana państwu członkowskiemu w ramach programu dla szkół jest przekazywana wnioskodawcom występującym o pomoc, którzy zostali zatwierdzeni przez właściwy organ państwa członkowskiego i których wniosek odnosi się do realizacji jednego lub więcej z poniższych działań:

1) dostarczanie produktów dzieciom uczęszczającym do placówek oświatowych objętych programem dla szkół lub ich dystrybucja wśród tych dzieci;

2) środki towarzyszące o charakterze edukacyjnym;

3) monitorowanie lub ocena;

4) promocja.

Natomiast z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4.9.2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 1713) wynika m.in., że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje zadania związane z wdrożeniem programu w zakresie udostępniania dzieciom uczęszczającym do niektórych szkół podstawowych:

1) jabłek, gruszek, śliwek, truskawek, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, pomidorów, kalarepy, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych, a także

2) mleka białego, jogurtu naturalnego, kefiru naturalnego, serka twarogowego.

Z rozporządzenia wynika, że w roku szkolnym 2018/2019 wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/40 wynosi 228 970 321,57 zł, z czego wkład z budżetu:

1) UE stanowi 100 870 321,57 zł, w tym: 57 624 608,87 zł – na dostarczanie wspomnianych wyżej owoców i warzyw, oraz 43.245.712,70 zł – na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych;

2) państwa stanowi 128 100 000 zł, w tym: 58 309 731,20 zł – na dostarczanie owoców i warzyw, oraz 69 790 268,80 zł – na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych.

Natomiast wysokość pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w:

1) art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/40, wynosi 4 185 249,39 zł (w tym: 2 599 771,11 zł – owoce i warzywa, 1 585 478,28 zł – mleko i przetwory mleczne);

2) art. 5 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia 2017/40, wynosi 952 177,88 zł (w tym, po: 476 088,94 zł na owoce i warzywa, oraz mleko i przetwory mleczne);

3) przy czym na ocenę realizacji programu dla szkół – nie więcej niż 500 000 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 wysokość stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/40, wynosi po 0,75 zł na jedną porcję owoców i warzyw, oraz na jedną porcję mleka i produktów mlecznych.