W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1497 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 31.7.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

Rozporządzenie wydano na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 19 ust. 4 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.; dalej: ŚwRodzU) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z 4.4.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2092; dalej: ZasiłkiOpiekU).

Od 1.11.2018 r. obowiązuje wysokość wspomnianego dochodu i świadczeń określona w poniższej tabeli.

Rodzaj dochodu lub świadczenia:

Wysokość świadczenia

Podstawa prawna

Zasiłek rodzinny – dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty

674 zł

– art. 5 ust. 1 ŚwRodzU

Zasiłek rodzinny, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty

764 zł

– art. 5 ust. 2 ŚwRodzU

Jednorazowa zapomoga (tzw. „becikowe”) przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty

1922 zł

– art. 15b ust. 2 ŚwRodzU

Zasiłek rodzinny

95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia

– art. 6 ŚwRodzU

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

1000 zł

– art. 9 ŚwRodzU

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 zł miesięcznie

– art. 10 ŚwRodzU

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

193 zł miesięcznie na dziecko , nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci

– art. 11a ŚwRodzU

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

– art. 12a ŚwRodzU

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia

– art. 13 ŚwRodzU

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

100 zł na dziecko

– art. 14 ŚwRodzU U

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

113 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

69 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

– art. 15 ŚwRodzU

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka

1000 zł na jedno dziecko

– art. 15b ŚwRodzU

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego

620 zł miesięcznie

– art. 16a ŚwRodzU

Wysokość świadczenia rodzicielskiego

1000 zł miesięcznie

– art. 17c ŚwRodzU

Wysokość zasiłku dla opiekuna

620 zł miesięcznie

ZasiłkiOpiekU

W odniesieniu do zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ŚwRodzU, rozporządzenie stanowi, że od dnia:

1) 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r. jego wysokość wynosi 184,42 zł miesięcznie;

2) 1.11.2019 r. jego wysokość wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Natomiast do 31.10.2018 r. kwoty dochodu będącego podstawą przyznania zasiłku rodzinnego (art. 5 ust. 1 i 2 ŚwRodzU) oraz dochodu będącego podstawą przyznania „becikowego” (art. 15b ust. 2 ŚwRodzU), świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.