W Dz.U z 2019 r. pod poz. 1951 opublikowano ustawę z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej: nowelizacja).

Zmiany wprowadzone w DochSamTerytU dotyczą m.in. art. 36 DochSamTerytU, gdzie z jego ust. 10 po zmianie wynika, że jeżeli JST w roku budżetowym, z przyczyn od niej niezależnych:

  1. otrzymała część wyrównawczą, równoważącą lub regionalną subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej lub
  2. dokonała wpłat, o których mowa w art. 29, art. 30 i art. 70a DochSamTerytU, w kwocie wyższej od należnej

jednostce tej przysługuje prawo do wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji ogólnej a kwotą należną z tych tytułów lub zwrot zawyżonej kwoty dokonanych wpłat z podanych wyżej tytułów. Przed zmianą, zgodnie z tym przepisem, w przypadku stwierdzenia, że JST otrzymała część wyrównawczą, równoważącą lub regionalną subwencji ogólnej, w kwocie niższej od należnej lub dokonała tych wpłat w kwocie wyższej od należnej – jednostce tej nie przysługuje zwiększenie odpowiedniej części subwencji ogólnej lub zmniejszenie wpłat.

Przypomnijmy, że chodzi tu o zawyżenie wpłat z tytułów:

  1. tzw. Janosikowego, czyli wpłat wyrównawczych gmin określonych w art. 29 DochSamTerytU;
  2. analogicznych wpłat powiatów określonych w art. 30 DochSamTerytU;
  3. wpłat wyrównawczych województw określonych w art. 70a DochSamTerytU.
Ważne

Przepis art. 36 ust. 10 DochSamTerytU w nowym brzmieniu stosuje się po raz pierwszy do części wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej oraz zawyżonych wpłat wpłaty wyrównawczej wyliczonych na rok 2020 (art. 4 nowelizacji).

Dodano przepisy (art. 36 ust. 11 i 12 DochSamTerytU), zgodnie z którymi przyznanie wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji ogólnej a kwotą należną z tych tytułów lub zwrotu zawyżonej kwoty dokonanych wpłat wyrównawczych, następuje w drodze decyzji ministra finansów.

Ważne

Wniosek o takie wyrównanie JST może złożyć do końca roku następującego po roku budżetowym, w którym otrzymała zaniżoną kwotę subwencji ogólnej lub dokonała zawyżonych wpłat.

Od kwoty stanowiącej wspomnianą wyżej różnicę JST przysługują odsetki ustalone jak dla zaległości podatkowych, liczone od ostatniego dnia roku budżetowego, w którym JST otrzymała zaniżoną kwotę subwencji ogólnej lub dokonała zawyżonych wpłat wyrównawczych.

Ważne

Wprowadzone nowelizacją przepisy art. 36 ust. 10, 11 i 12 DochSamTerytU wchodzą wżycie 1.1.2020 r.

Rozdział 8a DochSamTerytU określa zasady ustalania dla województw w latach 2015-2019 części regionalnej subwencji ogólnej, wpłat do budżetu państwa oraz dotacji celowej. Nowelizacja wprowadziła zmianę rozszerzającą te zasady na lata 2015-2021. Dodano tu zapisy, zgodnie z którymi w latach 2020 i 2021 w budżecie państwa tworzy się rezerwę subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, którą dysponuje minister finansów. Zasady tworzenia i rozdzielania tej rezerwy określa art. 70d DochSamTerytU.