Trybunał rozpatrywał sprawę banku, którego zakład główny miał siedzibę w Danii, zaś w Szwecji prowadził działalność poprzez swoje oddziały. Trybunał musiał rozstrzygnąć, czy dla celów podatkowych zakład główny należący do duńskiej grupy VAT i jego zagraniczny oddział należy traktować jako jednego podatnika, czy dwóch odrębnych.

W wyroku z 11.3.2021 r. w sprawie C-812/19 trybunał uznał, że do celów VAT zakład główny spółki znajdujący się w danym państwie UE, który należy do grupy VAT, oraz jej oddział z siedzibą w innym państwie UE, powinni być traktowani jako odrębni podatnicy. Trybunał argumentował swoje stanowisko tym, że zakład główny świadczy na rzecz wspomnianego oddziału usługi, których koszty przypisuje temu oddziałowi.