Z dniem 16.5.2020 r. weszła w życie ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz.U. poz. 875; dalej: DziałOsłSARSCoV2U lub tarcza 3.0).
Przepisy DziałOsłSARSCoV2U zmieniają postanowienia ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
Ustawa określa jednoznacznie możliwość otrzymania wynagrodzenia za świadczenie pracy przez pracowników i inne osoby wykonujące pracę i poddanych obowiązkowej kwarantannie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, w noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku w związku z koniecznością zapewnienia niezbędnej pomocy osobom przebywającym w powyższych jednostkach.
Należy dodać, że warunkiem otrzymania wynagrodzenia za świadczenie pracy jest wyrażenie zgody przez wyżej wymienione osoby, które wymagają niezbędnej pomocy.