W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2479 opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 4.12.2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

Rozporządzenie wykonuje przepisy ustawy z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 ze zm.; dalej: CyberbezpU) i zwraca uwagę na obowiązki dotyczące incydentów określone w:

 • art. 8 pkt 4 i 5 CyberbezpU, czyli zarządzanie incydentami, a także stosowanie środków zapobiegających i ograniczających wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej;
 • art. 11 ust. 1 pkt 1–5 CyberbezpU, czyli zapewnienie obsługi incydentu, zapewnienie dostępu do informacji o rejestrowanych incydentach właściwemu CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań, klasyfikowanie incydentu jako poważny na podstawie progów uznawania incydentu za poważny, zgłaszanie incydentu poważnego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego wykrycia, do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, a także współdziałanie podczas obsługi incydentu poważnego i incydentu krytycznego z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV, przekazując niezbędne dane, w tym dane osobowe;
 • art. 12 CyberbezpU, czyli zgłaszanie incydentu poważnego (dane wymienione w tym przepisie);
 • art. 13 KrajSystCyberbezpU, zgodnie z którym operator usługi kluczowej może przekazywać do właściwego CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV informacje: o innych incydentach, o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa, dotyczące szacowania ryzyka, o podatnościach, a także o wykorzystywanych technologiach. 

Podmiot świadczący usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa jest obowiązany spełnić następujące warunki organizacyjne:

system bezpieczeństwa

chodzi o posiadanie, utrzymywanie i aktualizowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniający wymagania Polskiej Normy PN-EN ISO/IEC 27001 w zakresie obejmującym co najmniej świadczone usługi

obsługa incydentu

chodzi o zapewnienie ciągłości działania usłudze obsługi incydentu oraz wsparcie operatorowi usługi kluczowej z czasem reakcji adekwatnym do charakteru usługi kluczowej

deklaracja polityki działania

czyli posiadać i udostępniać w języku polskim i angielskim deklarację swojej polityki działania w zakresie określonym dokumentem RFC 2350 publikowanym przez organizację Internet Engineering Task Force (IETF)

w zakresie realizowanych wymienionych wyżej obowiązków dotyczących incydentów dysponować personelem posiadającym umiejętności:

 • identyfikowania zagrożeń w odniesieniu do systemów informacyjnych operatora usługi kluczowej oraz proponowania rozwiązań ograniczających ryzyko wynikające z tych zagrożeń
 • analizowania oprogramowania szkodliwego i określania jego wpływu na system informacyjny operatora usługi kluczowej
 • wykrywania przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemu informacyjnego operatora usługi kluczowej, prowadzenia analizy powłamaniowej wraz z określeniem działań niezbędnych do przywrócenia sprawności systemu informacyjnego operatora usługi kluczowej
 • zabezpieczania informacji potrzebnych do analizy powłamaniowej, pozwalających na określenie wpływu incydentu poważnego na świadczenie usługi kluczowej, w tym informacji dotyczących:

– rodzajów usług kluczowych, na które incydent miał wpływ,

– liczby użytkowników usługi kluczowej, na których incydent miał wpływ,

– momentu wystąpienia i wykrycia incydentu oraz czas jego trwania,

– zasięgu geograficznego obszaru, którego dotyczy incydent poważny,

– wpływu incydentu na świadczenie usługi kluczowej przez innych operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych,

– przyczyny zaistnienia incydentu i sposobu jego przebiegu oraz skutków jego oddziaływania na systemy informacyjne lub świadczone usługi kluczowe na potrzeby postępowań prowadzonych przez organy ścigania

dysponować prawem do wyłącznego korzystania z pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń

w przypadku realizacji wymienionych wyżej obowiązków w zakresie incydentów

przeprowadzić analizę ryzyka mającą na celu dobór adekwatnych środków bezpieczeństwa fizycznego i technicznego pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń, w których świadczone są usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, w której uwzględnia się wszystkie istotne czynniki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo, w szczególności:

 • rodzaje informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
 • otoczenie i konstrukcję budynków, w których będą świadczone usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • liczbę osób mających lub mogących mieć dostęp do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń, a także posiadane przez nie uprawnienia oraz uzasadnioną potrzebę dostępu do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń
 • szacowane zagrożenie sabotażem, zamachem terrorystycznym, kradzieżą lub inną działalnością przestępczą

Istotne są też w tym przypadku warunki techniczne, które trzeba spełnić. Podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrzne struktury organizacyjne operatorów usług kluczowych odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo mają obowiązek spełniać dwie grupy warunków technicznych. Po pierwsze, dysponować sprzętem komputerowym oraz wyspecjalizowanymi narzędziami informatycznymi umożliwiającymi:

 1. rejestrowanie zgłoszeń incydentów;
 2. analizę kodu oprogramowania uznanego za szkodliwe;
 3. badanie odporności systemów informacyjnych na przełamanie lub ominięcie zabezpieczeń;
 4. zabezpieczanie informacji potrzebnych do analizy powłamaniowej pozwalające na określenie wpływu incydentu poważnego na świadczenie usługi kluczowej, w tym informacji dotyczących:
 5. rodzajów usług kluczowych, na które incydent miał wpływ,
 6. liczby użytkowników usługi kluczowej, na których incydent miał wpływ,
 7. momentu wystąpienia i wykrycia incydentu oraz czasu jego trwania,
 8. zasięgu geograficznego obszaru, którego dotyczy incydent poważny,
 9. wpływu incydentu na świadczenie usługi kluczowej przez innych operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych,
 10. przyczyny zaistnienia incydentu i sposób jego przebiegu oraz skutków jego oddziaływania na systemy informacyjne lub świadczone usługi kluczowe na potrzeby postępowań prowadzonych przez organy ścigania.

Po drugie, dysponować redundantnymi środkami łączności umożliwiającymi prawidłową i bezpieczną wymianę informacji z podmiotami, dla których świadczą usługi, oraz właściwym Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającym na poziomie krajowym.

Podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrzne struktury organizacyjne operatorów usług kluczowych odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, które wykonują czynności związane z realizacją wymienionych wyżej obowiązków w zakresie incydentów są obowiązane stosować następujące zabezpieczenia pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń adekwatne do przeprowadzonego szacowania ryzyka, w tym co najmniej:

ściany i stropy pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń, w których będą świadczone usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej EI 60, określoną w Polskiej Normie PN-EN 13501, a budynek, w którym będą świadczone usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, powinien mieć klasę odporności pożarowej nie niższą niż klasa B

drzwi do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń spełniające co najmniej wymagania klasy 2 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, wyposażone w zamek spełniający co najmniej wymagania klasy 4 określone w Polskiej Normie PN-EN 12209, o ile na podstawie przeprowadzonego szacowania ryzyka dostęp do nich rodziłby nieakceptowane ryzyko nieuprawnionego wejścia do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń

konstrukcję pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń zapewniającą odporność na próbę nieuprawnionego dostępu

okna spełniające co najmniej wymagania klasy 2 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, o ile na podstawie przeprowadzonego szacowania ryzyka dostęp do nich niesie nieakceptowalne ryzyko nieuprawnionego wejścia do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń

szafy o podwyższonej odporności ogniowej, zabezpieczające przed próbami włamań oraz pożarami, odpowiednio do wartości danych oraz ewentualnych innych zagrożeń, na podstawie przeprowadzonego szacowanego ryzyka, służące do przechowywania dokumentacji papierowej oraz informatycznych nośników danych mających istotne znaczenie dla prowadzonej działalności

system kontroli dostępu obejmujący wszystkie wejścia i wyjścia kontrolowanego obszaru, w którym co najmniej rozpoznanie osoby uprawnionej następuje w wyniku odczytu identyfikatora lub odczytu cech biometrycznych, oraz rejestrujący zdarzenia

stały nadzór osoby uprawnionej nad osobami niewykonującymi czynności związanych z realizacją wymienionych wyżej obowiązków dotyczących incydentów przebywającymi w pomieszczeniu lub zespole pomieszczeń, w których wykonywane są te czynności

system sygnalizacji napadu i włamania spełniający co najmniej wymagania systemu stopnia 2 określone w Polskiej Normie PN-EN 50131-1, stale monitorowany przez personel bezpieczeństwa oraz wyposażony w rezerwowe źródło zasilania i obejmujący ochroną wejścia i wyjścia kontrolowanego obszaru oraz sygnalizujący co najmniej:

 • otwarcie drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru
 • poruszanie się w chronionym obszarze
 • stan systemu, w tym generujący ostrzeżenia i alarmy

system sygnalizacji pożarowej obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, przy czym obiekty wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze i objęte całodobowym nadzorem co najmniej jednej osoby nie muszą być wyposażone w system sygnalizacji pożarowej

Podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrzne struktury organizacyjne operatorów usług kluczowych odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo realizujące inne obowiązki niż wymienione wyżej obowiązki dotyczące incydentów mają obowiązek wprowadzić zabezpieczenia adekwatne do przetwarzanych informacji na podstawie przeprowadzonego szacowanego ryzyka, a także z wykorzystaniem dobrych praktyk, mając na celu skuteczne:

 • monitorowanie i wykrywanie incydentów bezpieczeństwa informacji;
 • reagowanie na incydenty bezpieczeństwa;
 • zapobieganie incydentom bezpieczeństwa informacji;
 • zarządzanie jakością zabezpieczeń systemów, informacji i powierzonych aktywów;
 • aktualizowanie ryzyk w przypadku zmiany struktury organizacyjnej, procesów i technologii, które mogą wpływać na reakcję na incydent. 

Ponadto, w przypadku wykonywania czynności związanych z realizacją wymienionych wyżej obowiązków dotyczących incydentów, poza pomieszczeniami wyposażonymi w opsane wyżej zabezpieczenia podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrzne struktury organizacyjne operatorów usług kluczowych odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo zapewniają bezpieczny zdalny dostęp do systemu obsługującego usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, przez co najmniej:

 • ustalenie zasad dostępu do systemu;
 • stosowanie środków zapewniających bezpieczne przetwarzanie danych i komunikację;
 • minimalizację przechowywanych danych poza bezpiecznym środowiskiem.
Ważne

Podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrzne struktury organizacyjne operatorów usług kluczowych odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo dostosują pomieszczenia lub zespoły pomieszczeń do wymogów określonych w przepisach niniejszego rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli do 7.7.2020 r.