W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1281 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 2.7.2019 r. w sprawie wykazu minimalnych wymagań bezpieczeństwa wytwarzania dokumentów publicznych przez fałszerstwem.
Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z 22.11.2018 r. o dokumentach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 53 ze zm.; dalej: DokPublU), dla dokumentów publicznych poszczególnych kategorii ustala się minimalne zabezpieczenia przed fałszerstwem, uwzględniając:

  • kategorie dokumentów publicznych;
  • funkcje dokumentów publicznych;
  • materiały, z których są wykonane dokumenty publiczne;
  • możliwość weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych.
Ważne

Zabezpieczenia dokumentów publicznych przed fałszerstwem stanowią techniki i technologie zastosowane w tych dokumentach oraz elementy integralnie związane z blankietem dokumentu publicznego, mające na celu utrudnienie fałszerstwa dokumentu publicznego (art. 7 ust. 2 DokPublU).

Wykaz takich minimalnych zabezpieczeń określa załącznik do rozporządzenia.