Ustawowy zakres obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów oraz przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu określa art. 25 ust. 6a‒6j ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU). Natomiast rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.8.2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1755; dalej: rozporządzenie), wydane na podstawie art. 25 ust. 8a OdpadyU, precyzuje:

 • wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów
 • minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli;
 • wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli

Przepisy wchodzącego w życie Rozporządzenia precyzują ustawowe obowiązki nałożone na podmioty gospodarujące odpadami w związku z ich magazynowaniem lub składowaniem.

Przepisy rozporządzenia wiążą:

1) posiadaczy odpadów obowiązanych do uzyskania:

 • zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

2) prowadzących magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę (o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a OdpadyU),

3) zarządzających składowiskiem odpadów (art. 25 ust. 6a OdpadyU).

Ważne

Wytwórcy odpadów ograniczający swoją rolę w gospodarce odpadami do czasowego przechowywania wytworzonych przez siebie odpadów, w miejscu ich wytworzenia, do czasu przekazania kolejnemu posiadaczowi uprawnionemu do dalszego gospodarowania nimi, nie są objęci obowiązkiem prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów.

Obszar objęty wizyjnym systemem kontroli

Przepisy rozporządzenia określają zasięg obszaru objętego rejestracją obrazu, który zapewnia sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów gospodarujących odpadami.

Przy magazynowaniu lub składowaniu odpadów w terenie otwartym rejestracją obrazu muszą być objęte obszary stanowiące:

 • powierzchnie magazynowanych lub składowanych odpadów;
 • drogi dojazdowe do miejsc magazynowania lub składowania odpadów;
 • pasy zewnętrzne otaczające magazynowane lub składowane odpady (§ 2 ust. 1 pkt 1‒3 i § 2 ust. 2 pkt 1‒3 rozporządzenia). 

W przypadku magazynowania lub składowania odpadów w pomieszczeniu zamkniętym system kontroli musi zapewniać rejestrację obrazu obejmującą:

 • odpady do granicy ścian wewnętrznych tego pomieszczenia, 
 • bramę wjazdową i wyjazdową do tego pomieszczenia (§ 2 ust. 3 pkt 1‒2 rozporządzenia). 

W przypadku magazynowania lub składowania odpadów w zbiornikach, w tym w silosach, które nie są przystosowane do przebywania w nich ludzi, system kontroli zapewnia rejestrację obrazu obejmującą:

 • powierzchnię w określonej odległości od wlotu lub wylotu ze zbiornika,
 • drogi dojazdowe (§ 2 ust. 4 pkt 1‒2 rozporządzenia). 

Wymagania techniczne

W Rozporządzeniu określono:

 • parametry urządzeń technicznych systemu kontroli odnoszące się do obowiązującej normy w zakresie systemów dozoru wizyjnego stosowanego w zabezpieczeniach;
 • wymagania wobec kamer typu dzień‒noc, automatycznie dostrajających się do panującego oświetlenia;
 • obowiązek utrwalania obrazu z kamer na urządzeniu rejestrującym bez negatywnego wpływu na identyfikację osób przebywających w miejscu objętym kontrolą;
 • wymagania w zakresie odtwarzania, wykonywania kopii obrazu i pobierania zapisu;
 • warunki dostępu do obrazu w czasie rzeczywistym;
 • obowiązek zapewnienia zapisu przez nieoczekiwanym zanikiem zasilania;
 • dopuszczalny zakres przerw w rejestracji obrazu w celu konserwacji systemu (§ 3 ust. 1‒8 rozporządzenia).  

Przechowywanie i udostępnianie zapisanego obrazu

Prawodawca zobowiązał podmioty prowadzące wizyjny system kontroli do przechowywania zarejestrowanego obrazu na elektronicznym nośniku informacji:

 • zapewniającym możliwość odczytywania obrazu w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów;
 • o pojemności umożliwiającej przechowywanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej miesiąc od daty dokonania zapisu (§ 4 ust. 1‒2 rozporządzenia). 

Nośnik powinien być przechowywany w sposób zabezpieczający przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania lub pożaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych (§ 4 ust. 3 rozporządzenia).

Ważne

Wymagania przeciwpożarowe dotyczące pomieszczeń, w których są przechowywane nośniki z zapisanym obrazem, określone w § 4 ust. 4‒6 rozporządzenia, wejdą w życie 22.2.2021 r.

Przy wejściu na teren miejsca magazynowania lub składowania odpadów objętym systemem kontroli należy umieścić informację o prowadzeniu wizyjnego systemu kontroli (§ 5 rozporządzenia).

Udostępnienie zapisanego obrazu lub jego kopii odbywa się niezwłocznie na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli. Udostępniony materiał musi zapewniać identyfikację osób przebywających w miejscu objętym kontrolą (§ 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia).