Firma stosuje zwolnienie od VAT, bez względu na limit, tylko do usług ubezpieczeniowych i wynajmu na cele mieszkaniowe. Wynajem na cele użytkowe, w tym przypadku wynajem biura, może korzystać ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU) tj. z uwagi na limit 200 000 zł. Do wyliczenia limitu Firma wlicza całą sprzedaż tj. sprzedaż usług ubezpieczeniowych, wynajem na cele mieszkaniowe i wynajem biura. Po przekroczeniu limitu, do wynajmu biura należy stosować stawkę 23%. Do wynajmu za mieszkanie i do usług ubezpieczeniowych stosuje się zwolnienie z art. 43 ust. 1 VATU.

Zwolnienie od VAT, ze względu na rodzaj czynności, którą podatnik wykonuje, określa się jako zwolnienie z VAT przedmiotowe. Towary i usługi, zwolnione z VAT, zostały wymienione w art. 43 ust. 1 VATU. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 36 i 37 VATU, zwolnione od VAT są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe oraz usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.

Zwolnienie to nie jest ograniczone czasowo ani kwotowo. Z tego zwolnienia nie można zrezygnować (jedynym wyjątkiem jest rolnik ryczałtowy).

Ponadto, przedsiębiorca może skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego od VAT – z uwagi na wartość sprzedaży. Zgodnie z art. 113 ust. 1 i ust. 9 VATU, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Aby prawidłowo wyliczyć kwotę do zwolnienia – co wynika z art. 113 ust. 1 i 2 VATU – należy pamiętać, że wartość sprzedaży należy liczyć w wartościach netto (bez VAT), – do wartości sprzedaży nie wlicza się czynności wymienionych w VATU, takich jak:

a) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej

b) dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych z VAT, z wyjątkiem:

– transakcji związanych z nieruchomościami,

– pewnej kategorii usług, takich jak np. transakcje walutowe, usługi zarządzania instrumentami finansowymi, udzielanie kredytów i pożyczek, itp.,

– usług ubezpieczeniowych,

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

a także dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zatem, w przypadku Czytelnika tylko wynajem na cele mieszkaniowe oraz usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego korzystają ze zwolnienia od VAT bez względu na wartość sprzedaży (art. 43 ust. 1 pkt 36 i 37 VATU).

Wynajem na cele użytkowe, w tym przypadku wynajem na biuro, należy opodatkować wg stawki 23% lub skorzystać ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 ze względu na limit do 200 000 zł. Czytelnik musi pamiętać, że do limitu sprzedaży należy wliczyć czynności zwolnione związane z nieruchomościami – art. 113 ust. 2 pkt 2 lit.a oraz usługi ubezpieczeniowe – art. 113 ust .2 pkt 2 lit.c. Co oznacza, że podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego, czyli z uwagi na limit, powinien pamiętać, że wartość netto sprzedaży z tytułu świadczenia usług najmu lokali mieszkalnych i usług ubezpieczeniowych – mimo że zwolnionych z VAT – powinna być także uwzględniona w wyliczaniu limitu.

W przypadku Czytelnika, należy więc wyliczyć limit sumując całą sprzedaż (czyli sprzedaż z wynajmu na cele mieszkaniowe, wynajmu na biuro i ubezpieczenia). Jeśli limit nie przekracza 200 000 zł, to do wynajmu na biuro Czytelnik może stosować zwolnienie z art. 113 ust. 1.

Po przekroczeniu limitu, do wynajmu na biuro należy zastosować stawkę 23%. Do wynajmu na mieszkanie i usług ubezpieczeniowych nadal stosuje się zwolnienie (z art. 43 ust. 1).

Ewidencja w deklaracjach: W deklaracji VAT-7 (20) dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od VAT należy wykazać w poz. 10, opodatkowane stawką 23% należy wykazać: w poz. 19 – podstawa opodatkowania i w poz. 20 – podatek należny.

(RA)