W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 695 opublikowano ustawę z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: nowelizacja).
Z art. 15zzs ust. 1 KoronawirusU wynika, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach m.in.: sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych, karnych skarbowych, administracyjnych itd.

Ważne
Wstrzymanie i zawieszenie biegu tych terminów nie dotyczy kontroli i inspekcji oraz postępowań administracyjnych, prowadzonych na podstawie Prawa farmaceutycznego i przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, jeżeli nieprowadzenie czynności kontrolnych lub inspekcyjnych oraz niewydanie decyzji mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt albo poważną szkodę dla interesu społecznego (art. 15zzs ust. 3a KoronawirusU).

Do art. 15 zzs KoronawirusU dodano ust. 2a, zgodnie z którym wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu tych terminów nie dotyczy terminów:

 • opiniowania i uzgadniania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, przez organy, o których mowa odpowiednio w art. 11 pkt 5, art. 17 pkt 6, art. 37b ust. 2 pkt 3–7 PlanZagospU, czyli m.in. zarząd województwa, zarząd związku metropolitalnego, wójt, starosta, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowy wojewódzki inspektor ochrony środowiska, wojewoda, zarządca drogi publicznej, konserwator zabytków, marszałek województwa, organ Państwowej Straży Pożarnej itd.;
 • opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji przez organy, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 RewitalizacjaU, czyli wymienione tam organy sanitarne, ochrony środowiska, konserwacji zabytków, nadzoru górniczego, administracji geologicznej, urzędu morskiego, gospodarki wodnej, lasów państwowej, ochrony zdrowia, organy województwa, Państwowej Straży Pożarnej itd.;
 • o których mowa w art. 11 pkt 1, art. 17 pkt 1 PlanZagospU, czyli ogłoszenia przez wójta w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia, a także takiego ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego;
 • wydania decyzji, o których mowa w art. 59 ust. 1–2a PlanZagosU, czyli decyzji o warunkach zabudowy;
 • o których mowa w art. 7 ust. 4, 5, 10–15 i 18 InwestMieszkU chodzi tu o wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji;
 • o których mowa w art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 1, art. 17 ust. 4, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 3 i 3a, art. 19a ust. 3 i 6, art. 25a ust. 3, art. 27 ust. 2 i art. 34 ust. 4 GazZiemŚwinU, chodzi o wymienione w tych przepisach m.in. terminy wydania opinii, termin wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, termin przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, termin wydania zgody wodnoprawnej, termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie terminalu i odwołania od niej, zezwolenie na wejście na teren cudzej nieruchomości, określenie warunków wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na grunty Skarbu Państwa, obowiązek wycinki drzew i krzewów przez Lasy Państwowe, odwołania od decyzji w zakresie terminalu;
 • o których mowa w art. 4 ust. 4 i 7, art. 5 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3 i 4, art. 22 ust. 4 i 7, art. 29 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 2 i art. 35 ust. 4 ustawy z 22.2.2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 630 ze zm.), chodzi o sprawy związane z elementami i załącznikami do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, terminem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zgodą wodnoprawną w odniesieniu do strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, wejściem na teren cudzej nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, odszkodowań, porozumienia lub decyzji określającej warunki wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do wejścia na nieruchomości objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, obowiązkiem dokonania wycinki drzew lub krzewów na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, rygorem natychmiastowego wykonania decyzji i odwołania od niej;
 • o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 6 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 15 ust. 3 i art. 25 ust. 4 InwestSieciPrzesyłU, chodzi o sprawy związane z elementami i załącznikami do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji, terminy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji; kary pieniężnej za zwłokę, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji strategicznej inwestycji, wejściem na teren cudzej nieruchomości w celu przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji, rygoru natychmiastowego wykonania decyzji oraz odwołania od niej.
Ważne
Wymienione wyżej terminy z dniem 18.4.2020 r. rozpoczynają bieg, a rozpoczęte biegną w dalszym ciągu (art. 115 nowelizacji).

Zgodnie z art. 15zzs ust. 8 KoronawirusU, bieg terminu:

 1. na milczące załatwienie sprawy,
 2. w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
 3. na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem podatkowej interpretacji indywidualnej

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W związku z tym, do art. 15zzs KoronawirusU dodano ust. 8a, zgodnie z którym wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu tych terminów nie dotyczy wymienionych tam terminów wynikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rewitalizacji, ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, inwestycjach w sektorze naftowym, inwestycjach w zakresie sieci przesyłowych, terminalu w Świnoujściu.

Ważne
Przepisów dotyczących zawieszenia biegu terminów określonych w art. 15zzs ust. 1 i 8 KoronawirusU nie stosuje się do postępowań administracyjnych i sądowych, w tym sądowo-administracyjnych, dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej (art. 15zzs ust. 12 KoronawirusU).

Ponadto, zgodnie z nowym brzmieniem art. 15zzu KoronawirusU, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego, ale nie dotyczy to orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.