W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 695 opublikowano ustawę z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: nowelizacja).

Z art. 102 nowelizacji, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów KodeksWyb w zakresie:

  • podawania przez wójta w formie obwieszczenia do wiadomości wyborców informacji (art. 16 § 1 KodeksWyb);
  • wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania;
  • przekazywania wyborcom informacji, o których mowa w art. 37d § 1 KodeksWyb, zgodnie z którym komisarz wyborczy, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, przekazuje wyborcom w stałych obwodach głosowania, w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informację o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w danych wyborach, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika;
  • głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w art. 53a KodeksWyb – chodzi tu o głosowanie osób niepełnosprawnych, a także osób przebywających w warunkach kwarantanny lub izolacji związanej z panującą epidemią;
  • głosowania przez pełnomocnika;
  • ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart. 

Ponadto, operator pocztowy, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Dane takie przekazuje się operatorowi pocztowemu w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane (art. 99 nowelizacji).