W związku ze zmianą art. 7b ust. 2 ustawy z 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1556) konieczne było wydanie nowego rozporządzenia, bowiem z 1.9.2019 r. utraciło moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Finansów z 19.9.2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz.U. poz. 1839 ze zm.).

Nowe rozporządzenie w znacznej części powiela wcześniejsze regulacje. Rozporządzenie określa: przypadki, w których przewóz towarów jest wyłączony z obowiązku:

a) przesłania zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego…,

b) o którym mowa w art. 5 ust. 5 oraz art. 10a ust. 1 i 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego.

Z obowiązku przesłania zgłoszenia do rejestru jest wyłączony przewóz towarów objętych:

1) pozycją CN 2710, które są przedmiotem dostawy towarów w rozumieniu VATU, dokonywanej ze stacji paliw ciekłych, jeżeli obrót tymi towarami jest dokonywany na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi;

2) pozycją CN 2710 19 81;

3) pozycją CN ex 2917 36 00 ‒ kwas tereftalowy;

4) pozycją CN ex 3403 19 20 ‒ preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów;

5) pozycją CN ex 3403 19 80 ‒ preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów. Wyłączenie, o którym mowa w pkt. 1, stosuje się pod warunkiem przewozu towarów bezpośrednio po dokonaniu dostawy towarów udokumentowanej fakturą lub w przypadku częściowej dostawy towarów udokumentowanej innym dokumentem potwierdzającym wydanie towarów w ramach takiej dostawy towarów; a w pkt. 2, 4 i 5, stosuje się pod warunkiem przewozu towarów w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 20 kg lub objętość nie przekracza 20 litrów.