W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2484 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 18.12.2019 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich).

Rozporządzenie określa zakres i sposób:

  • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;
  • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, i niezwłocznego doprowadzenia ich do najbliższej jednostki Policji;
  • sprawdzenia prewencyjnego osób doprowadzanych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29.08.1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1795), w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie, a także w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia;
  • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
  • zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.)

– przez strażników gminnych (miejskich).