W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 695 opublikowano ustawę z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: nowelizacja). Zmiany dotyczą m.in. pozwoleń wodnoprawnych.

Zmianę w ustawie z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.; dalej: PrWod) wprowadza art. 57 nowelizacji.

Jak wynika z art. 395 pkt 4 PrWod w brzmieniu przed zmianą, pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymagało wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi. Po zmianie, dotyczy to wykonania pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi, klęski żywiołowej, ogłoszonych stanów zagrożenia epidemicznego, epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego.

W przypadku takiego zakresu pilnych prac zabezpieczających pozwolenie wodnoprawne albo zgłoszenie wodnoprawne nie jest wymagane.