W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2527 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.12.2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Wzór wykazu zawierającego:

  • zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  • informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Wykazy prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej, w układzie tabelarycznym. Podmiot korzystający ze środowiska przedkłada wykazy w postaci papierowej albo elektronicznej, przy czym, wykazy w postaci elektronicznej:

  • wnosi się na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwych organów;
  • należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.