W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1289 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 11.7.2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych.

Zgodnie z art. 5 ustawy z 22.11.2018 r. o dokumentach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 53 ze zm.; dalej: DokPublU), ustalono trzy kategorie dokumentów publicznych w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa państwa. I tak, Dokumentami publicznymi kategorii pierwszej są dokumenty najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, których wytwarzanie odbywa się w sposób uwzględniający szczególne środki bezpieczeństwa (m.in. dowód osobisty, dokumenty paszportowe, prawo jazdy, karta pojazdu, książeczka żeglarska, dokumenty wydawane: cudzoziemcom, członkom misji dyplomatycznych, czy obywatelom UE, odpisy prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, czy dokumenty wydawane na podstawie przepisów o aktach stanu cywilnego, legitymacje służbowe służb mundurowych itd.).

Dokumentami publicznymi kategorii drugiej są dokumenty istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości, inne niż wymienione wyżej (art. 5 ust. 3 DokPublU).

Dokumentami publicznymi kategorii trzeciej są dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg, inne niż należące do dwóch powyższych kategorii (art. 5 ust. 4 DokPublU).

Zgodnie z rozporządzeniem, dokumentami publicznymi drugiej kategorii są:

 • dokumenty, o których mowa w ustawie o broni i amunicji, tj. m.in. Europejska karta broni palnej, zaświadczenia uprawniające do nabycia, przewozu lub przywozu broni i amunicji, legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwo broni, karta rejestracyjna broni oraz zgoda na wywóz z RP broni i amunicji;
 • licencja maszynisty, o której mowa w ustawie o transporcie kolejowym;
 • dokumenty, o których mowa w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych, tj. m.in. świadectwo: dopuszczenia statku ADN do przewodu niektórych towarów niebezpiecznych, eksperta ADN, doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, dopuszczenia pojazdu ADR;
 • świadectwo dojrzałości, aneks do takiego świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego;
 • dokumenty farmaceutyczne: Prawo wykonywania zawodu farmaceuty, dyplom uzyskania tytułu specjalisty; dotyczy to także takich samych dokumentów dotyczących fizjoterapeutów, a także określonych w przepisach o diagnostyce laboratoryjnej;
 • dokumenty dotyczące wykonywania zawodów określone przepisami: o zawodzie pielęgniarki i położnej, o zawodzie lekarza weterynarii, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • dowody rejestracyjne pojazdów Sił Zbrojnych RP i innych służ mundurowych;
 • legitymacja służbowa sędziego oraz identyfikator wydawany przez Krajową Radę Sądownictwa;
 • legitymacja służbowa inspektora dozoru jądrowego. 

Dokumentami publicznymi trzeciej kategorii są:

 • dokumenty określone przepisami ustawy o transporcie drogowym (zezwolenia, licencje, świadectwa i certyfikaty dotyczące wykonywania przewozów drogowych);
 • zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym osób;
 • świadectwo kierowcy, o którym mowa w przepisach unijnych dotyczących dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;
 • dokumenty, o których mowa w przepisach o publicznym transporcie drogowym (zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenie zgłoszenia przewozu);
 • dokumenty, o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami (m.in. legitymacje: instruktora oraz egzaminatora, zaświadczenia: o wpisie na listę wykładowców oraz o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy, zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz międzynarodowe prawo jazdy);
 • dokumenty określone przepisami Prawa o ruchu drogowym (zezwolenie na przejazd samochodu nienormatywnego, karta parkingowa oraz zaświadczenie potwierdzające wpis na listę rzeczoznawców samochodowych);
 • dokumenty, o których mowa w Prawie lotniczym, czyli wszelkiego rodzaju certyfikaty, świadectwa: zdatności, kwalifikacji i uznania, zaświadczenia, licencje (członka personelu lotniczego), upoważnienie egzaminatora i inne związane z wykonywaniem ruchu lotniczego;
 • licencja na wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczenie usług trakcyjnych;
 • dokumenty, o których mowa w ustawie o żegludze śródlądowej (m.in. patenty i świadectwa dotyczące zdolności żeglugowej);
 • zaświadczenie dotyczące działalności wykonywanej na terytorium RP, o którym mowa w przepisach o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w UE;
 • dokumenty określone w przepisach oświatowych (przede wszystkim świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, legitymacje szkolne, świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, legitymacja służbowa nauczyciela itd.);
 • świadectwa: dotyczące uprawnień do szacowania nieruchomości oraz czeladnicze (i inne dokumenty określone w przepisach o rzemiośle);
 • legitymacje: m.in. służbowa strażaka, emeryta i rencisty (w tym wojskowego i policyjnego), a także weterana, działacza opozycji antykomunistycznej, osoby deportowanej do III Rzeszy, strażnika Państwowej Straży Rybackiej;
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 • pozwolenia i dokumenty uprawniające do przywozu i wywozu m.in. środków odurzających i substancji psychotropowych;
 • dokumenty uprawniające do ulgowych przejazdów;
 • dokument potwierdzający przysługujące uprawnienia osoby poszkodowanej poza granicami kraju, o którym mowa w przepisach o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
 • inne dokumenty: świadectwo fitosanitarne, Karta Dużej Rodziny, legitymacja studencka, licencja detektywa, a także licencja doradcy restrukturyzacyjnego.