Został zmieniony art. 15zzj ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: KoronawirusU). W konsekwencji złożenie organowi podatkowemu deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej po upływie terminu na ich złożenie, nie później jednak niż do 1.6.2020 r., jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną czynnego żalu.

Ponadto przewidziano, że Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.