W dodanym art. 15zzh do ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) przewidziano, że minister finansów w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:

1) ustawie ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.; dalej: RachunkU) oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy,

2) ustawie z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.; dalej: FinPublU) oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy,

3) art. 45 ust. 5 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU).

Na tej podstawie minister finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, który ma wejść w życie z 31.3.2020 r.

Termin określony w art. 45 ust. 5 PDOFizU do sporządzenia sprawozdania finansowego przez osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przedłuża się do 31.7.2020 r.

Termin określony w art. 24 ust. 5 pkt 2 RachunkU, w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – o 60 dni.

Termin zakończenia inwentaryzacji, określony w art. 26 ust. 3 pkt 1 RachunkU, przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 60 dni.

Ponadto, terminy określone w art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c, art. 63c ust. 2 i 4, art. 63f ust. 1 i art. 63g ust. 4 RachunkU, przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 2 miesiące.