Została podjęta decyzja o zawieszeniu egzaminów ustnych na doradcę podatkowego, które miały zostać przeprowadzone od 16 do 20 marca 2020 r. Oznacza to de facto, że kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do części ustnej egzaminu, a którym upłynął rok na zdanie egzaminu, zostaliby pozbawieni możliwości podejścia do egzaminu, co oznaczałoby przekreślenie procedury egzaminacyjnej, w której uczestniczą. W konsekwencji przewidziano, że kandydatowi na doradcę podatkowego, który nie przystąpił do wyznaczonej na marzec 2020 r. części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego i któremu termin określony w art. 24 ust. 4 ustawy z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 130; dalej: DorPodI) upłynął w marcu 2020 r. – przysługuje prawo do jednorazowego przystąpienia do tej części egzaminu w wyznaczonym terminie w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Bieg terminów dotyczących możliwości przystąpienia do części ustnej egzaminu, o których mowa w art. 24 ust. 4 i 6 DorPodU (dotyczy obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego w ciągu roku od dnia przystąpienia do części pisemnej) – nie rozpoczyna się, a rozpoczętych zawiesza się, w okresie od 1.4.2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

W przypadku gdy z przyczyn organizacyjnych, w szczególności trudności z powołaniem składów egzaminacyjnych, nie będzie możliwe przeprowadzenie części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego w wydłużonym terminie, podanym wcześniej, termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż o 3 miesiące. O przedłużeniu terminu Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego poinformuje na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów.