Począwszy od 11.3.2020 r. obowiązuje OgrOśwR. Na jego mocy, począwszy od 12.3.2020 r., ograniczono na obszarze kraju funkcjonowanie większości publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Termin ograniczenia był już raz przedłużany – z 25 marca na 10 kwietnia. Obecnie doszło do kolejnego wydłużenia – w związku z czym określone w § 2 ust. 1 i 1a OgrOśwR jednostki systemu oświaty będą funkcjonować w sposób ograniczony co najmniej do 26.4.2020 r. Zmiana została wprowadzona na mocy rozporządzenia MEN z 9.4.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 642).

Rozporządzenie zmieniające wprowadziło również przepis doprecyzowujący, dotyczący szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Wskazano w nim, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zawiesza się staż uczniowski, o którym mowa w art. 121a PrOśw.

Jednocześnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych wprowadzono przepis umożliwiający prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym, w stosunku do tych wychowanków. Tak zorganizowane kształcenie będzie mogło być realizowane w stosunku do wychowanków, którzy uzyskali zgodę na urlopowanie zgodnie z § 8 rozporządzenia MEN z 27.12.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalczania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. z 2011 r. poz. 1755) i w związku z tym nie przebywają w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. W odróżnieniu od pozostałych przepisów rozporządzenia zmieniającego, które weszły w życie 9.4.2020 r., przepis dotyczący możliwości kształcenia urlopowanych wychowanków młodzieżowych ośrodków przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość – wchodzi w życie 15.4.2020 r.