Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza na VIII edycję Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych”.

Działające pod patronatem Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dla inspektorów ochrony danych osobowych, a wcześniej administratorów bezpieczeństwa informacji mają długoletnią tradycję. Do dnia 24 października 2022 r. trwa rekrutacja na ich VIII edycję.

 

Zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych organizatorzy studiów chcą przekazać ich uczestnikom wiedzę oraz najlepsze praktyki w zakresie realizacji wymogów przepisów ochrony danych osobowych oraz skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Kompleksowy program studiów podyplomowych INP PAN dla IOD zapewnia przygotowanie ich słuchaczy do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych lub do pełnienia innej roli dotyczącej ochrony danych osobowych (np. członka zespołu IOD, koordynatora ochrony danych osobowych, specjalisty ds. compliance). Program studiów został opracowany we współpracy z największą w Polsce organizacją zrzeszającą inspektorów ochrony danych: SABI – Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych.

Specjalizacje dla IOD

Pełnienie funkcji IOD wymaga stałego zaangażowania w rozwój i utrzymanie fachowej wiedzy. Jednocześnie problemy, z którymi spotykają się inspektorzy ochrony danych w trakcie wykonywania swoich codziennych zadań różnią się w zależności od charakteru działalności wyznaczających ich podmiotów. Biorąc pod uwagę rosnącą potrzebę ukierunkowania kompetencji IOD i innych osób zajmujących się ochroną danych, organizatorzy studiów poza uczestnictwem we wspólnych blokach zajęć umożliwiają słuchaczom wybór jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych:

  • „Inspektor ochrony danych w organach i podmiotach publicznych”,
  • „Inspektor ochrony danych w sektorze prywatnym”.

Specyfika wyzwań związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w obu sektorach różni się bowiem do tego stopnia, że wymaga od IOD pogłębienia istotnych dla nich tematów w dwóch równoległych, oddzielnych specjalizacjach.

Specjalizacja „IOD w organach i podmiotach publicznych” obejmuje przedmioty dotyczące w szczególności problematyki ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych, postępowaniu administracyjnym, archiwizacji, udostępnianiu informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, e-administracji.

Specjalizacja „IOD w sektorze prywatnym” obejmuje tematy dotyczące ochrony danych osobowych w marketingu elektronicznym, przetwarzania danych osobowych przez systemy sztucznej inteligencji, przepływu danych w grupach kapitałowych.

Doświadczeni wykładowcy

Zajęcia rozpoczynają się w listopadzie 2022 r. i obejmują 176 godzin wykładów i warsztatów. Prowadzą je – oprócz pracowników naukowych INP PAN zajmujących się ochroną danych osobowych – doświadczeni praktycy, w tym specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz doświadczeni inspektorzy ochrony danych. Wśród wykładających znajdują się w szczególności wieloletni pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciele SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych, posiadająca tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub tytuł równorzędny.

Szczegółowe informacje o zapisach wraz z pełnym programem studiów można znaleźć tutaj:

Studia podyplomowe » INSPEKTOR OCHRONY DANYCH →