W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 365 opublikowano postanowienie Prezydenta RP z 25.2.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Prezydent wyznaczył dzień wyborów na niedzielę 26 maja 2019 r.

W Polsce wybiera się 52 deputowanych do Parlamentu Europejskiego.

Tabela. Kalendarz wyborczy

Termin wykonania czynności wyborczych

Czynności wyborcze

do 6 kwietnia 2019 r.

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez:

 • organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego;
 • pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do 8 kwietnia 2019 r.

powołanie:

 • okręgowych komisji wyborczych;
 • rejonowych komisji wyborczych

do 16 kwietnia 2019 r.

do godz. 2400

 • zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do 21 kwietnia 2019 r.

 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do 26 kwietnia 2019 r.

 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika;
 • zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do 5 maja 2019 r.

 • powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych;
 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych;
 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 5 maja 2019 r.

do 12 maja 2019 r.

 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do 11 maja 2019 r.

 • zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od 11 maja 2019 r.

do 24 maja 2019 r.

do godz. 2400

 • nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 16 maja 2019 r.

 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do 17 maja 2019 r.

 • składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 21 maja 2019 r.

 • składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

do 23 maja 2019 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających:

 • za granicą – wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
 • na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

dnia 24 maja 2019 r.

o godz. 2400

 • zakończenie kampanii wyborczej

dnia 26 maja 2019 r.

godz. 700-2100

 • głosowanie
Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu . Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.