Rozporządzenie przygotowano na podstawie art. 15zzk ust. 1 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: KoronawirusU). Rozporządzenie określa:

1) administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych podlegające wstrzymaniu;

2) okres, na który wstrzymuje się administracyjne postępowania egzekucyjne;

3) terytorialny zasięg wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych.

Rozporządzenia przewiduje wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych z mocy samego prawa na terytorium całego kraju, od momentu jego wejścia w życie do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 bądź stanu zagrożenia epidemicznego w związku z tymi zakażeniami, jeżeli ten stan zostanie ogłoszony bezpośrednio po stanie epidemii.

Wstrzymaniu będą podlegały administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych za wyjątkiem tych, które dotyczą:

1) kar pieniężnych wymierzanych na podstawie:

a) ustawy 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499),

b) ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) oraz

c) KoronawirusU;

2) grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.