W Dz.U. z 2019 r. poz. 538 opublikowano rozporządzenie MSWiA z 15.3.2019 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

Z obowiązującego od 22.3.2019 r. rozporządzenia wynika m.in., że organy specjalne państwa (Policja, Straż Graniczna lub Służba Ochrony Państwa) asystuje komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w przypadku wykonywania tych czynności w obrębie budynków zajmowanych odpowiednio przez te organy.

Asysta organów specjalnych przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez komornika polega na zapewnieniu mu bezpieczeństwa osobistego oraz dostępu do miejsca wykonywania tych czynności i porządku w tym miejscu. Asystując komornikowi organy te zapewniają bezpieczeństwo również innym uczestnikom postępowania, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących udział w tych czynnościach. Służba Ochrony Państwa, właściwa miejscowo jednostka Policji lub Straży Granicznej asystuje komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych na podstawie jego pisemnego zawiadomienia oraz sporządzonego przez komornika odpisu tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja.

Asystujący funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa wyjaśnia, czy komornik jest uprawniony do prowadzenia egzekucji. W tym celu może on żądać okazania właściwego dokumentu, a zwłaszcza legitymacji służbowej. Z przebiegu tych czynności funkcjonariusz sporządza notatkę urzędową, zawierającą określenie terminu, miejsca i rodzaju prowadzonej egzekucji, imię i nazwisko osoby, przeciwko której egzekucja była skierowana, imię i nazwisko komornika, a także opis czynności wykonanych w ramach asysty, którą przekazuje swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

Koszty poniesione przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa z tytułu udzielonej asysty rozlicza się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Rachunek określający koszty przesyła się właściwemu komornikowi, który przekazuje należności z tytułu poniesionych kosztów na rachunek bankowy odpowiednio jednostki organizacyjnej Policji lub Straży Granicznej lub rachunek bankowy Służby Ochrony Państwa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od nich rachunku

Natomiast z obowiązującego od 23.3.2019 r. rozporządzenia MSWiA z 15.3.2019 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 551) wynika m.in., że udzielenia pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, w przypadku:

1) Policji – ma miejsce, jeżeli w toku wykonywania tych czynności komornik natrafi na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych czynności, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi;

2) Straży Granicznej – ma miejsce, jeżeli w toku wykonywania tych czynności komornik natrafi na opór stawiany przez funkcjonariusza Straży Granicznej, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych czynności, albo jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi, a także w przypadku, gdy przedmiot egzekucji znajduje się na obszarze przejścia granicznego.

W tym przypadku także komornik przekazuje należności z tytułu poniesionych kosztów związanych z udzieleniem pomocy na rachunek bankowy odpowiednio jednostki organizacyjnej Policji lub Straży Granicznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania od nich rachunku.