Pojawiały się liczne głosy poparcia działań mających na celu stworzenie specjalnego programu wsparcia dla branży turystycznej, m.in. Rzecznik MŚP zwracał uwagę na problem przypadającego w większości na wrzesień 2020 r. terminu zwrotu zaliczek wpłaconych przez klientów na poczet imprez turystycznych, które w wyniku wybuchu epidemii COVID-19 zostały odwołane. Głosy poparcia branży turystycznej zostały uwzględnione w ustawie z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została skierowana do Senatu.

W uchwalonej ustawie powołano Turystyczny Fundusz Zwrotów, który umożliwi zwroty wpłat klientom biur podróży, a także Turystyczny Fundusz Pomocowy, który ma być uruchamiany w związku z sytuacjami nadzwyczajnymi jak np. klęski żywiołowe lub pandemia.

Ponadto przewidziano dodatkowe świadczenie postojowe, z którego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek przychodu o co najmniej 80%, prowadzący działalność określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczoną kodami: 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski),77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych), 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna). Do świadczenia postojowego będą uprawnieni także prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku. Agenci turystyczni (PKD 79.11.A) otrzymają wsparcie, na podobnych warunkach, jak dla innych umów agencyjnych.

W ustawie przewidziano także zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. przedsiębiorców, których przychód spadł o co najmniej 80%, a przeważająca działalność oznaczona jest kodami PKD: 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany), 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane), 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna), 79.11.A (Działalność agentów turystycznych), 79.90 A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych). Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., płatnik składek przekazuje do ZUS nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. Natomiast opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania z ww. powodu podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.