Projekt realizowany będzie przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość. 28.1.2021 r. pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i wiceminister rodziny i polityki społecznej podpisał umowę partnerską, która rozpoczyna realizację projektu, a 16.2.2021 r. rząd przyjął strategię zwiększenia aktywizacji zawodowej i poprawy dostępności edukacji osób z niepełnosprawnościami.

Cele projektu

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej, zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy osób niepełnosprawnych, tj.:

  • instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności,
  • instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową,
  • instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej.

Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności nakierowane na wspieranie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Ważne

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Jego wartość to 25 960 062,61 zł. Planowany czas realizacji do 30 czerwca 2023 roku.

 

Źródło:

gov.pl