W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2376 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 23.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Zmiana dotyczy rozporządzenia MKiDN z 11.2.2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 309).

Z § 7 tego rozporządzenia wynika, że wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną filmu fabularnego o metrażu nie krótszym niż 70 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych przekracza kwotę 4 000 000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej przyznaje się w przypadku wniosku złożonego w:

  • 2019 r., gdy wartość polskich kosztów kwalifikowalnych tego utworu przekracza kwotę 2 500 000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej;
  • 2020 r., gdy wartość polskich kosztów kwalifikowalnych tego utworu przekracza kwotę 3 000000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej.

Dodano tu punkt 3, w związku z czym opisane tu wsparcie finansowe przyznaje się także w przypadku wniosku złożonego w 2021 r., gdy wartość polskich kosztów kwalifikowalnych tego utworu przekracza kwotę 3 000 000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej.