Program uruchomiono w ramach wsparcia określonego w art. 15m ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: KoronawirusU), zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu, MKiDN może przeznaczać odpowiednie środki na wsparcie finansowe m.in. osób prawnych takich jak instytucje kultury, jeżeli działalności twórczej lub artystycznej nie można kontynuować w obecnej formie we wspomnianym okresie, ze względu na związane z tym ograniczenia, zakazy i nakazy, i może być kontynuowana w okresie obowiązywania tego stanu, bez naruszania tych ograniczeń, zakazów i nakazów pod warunkiem zmiany formy upowszechniania tej działalności.

Wsparcia finansowego można udzielić, jeżeli działalność tych podmiotów jest działalnością kulturalną objętą mecenatem państwa lub działalnością polegającą na produkcji audiowizualnej i jest przyznawane na dofinansowanie wydatków na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej i artystycznej.

Zasady udzielania wsparcia określa, obowiązujące od 3.4.2020 r., rozporządzenie MKiDN z 2.4.2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 583).

Programem dotacyjnym zarządza Narodowe Centrum Kultury i skierowano go m.in. do samorządowych instytucji kultury z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest MKiDN oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych.

Instytucje i organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:

  • warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
  • wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
  • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
  • tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
  • tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 maja do 30 października 2020 r.

Ważne
Dofinansowanie zadania może wynosić do 100% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5000 zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania to 150 000 zł.

Informacje na temat programu oraz wymagane dokumenty są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci–rusza-program-mkidn-finansowania-zmian-formy-upowszechniania-dzialalnosci-tworczej