Przedłużenie terminu na przekazanie kwoty 1% podatku dla OPP

Wsparcie organizacji pożytku publicznego kwotą 1% podatku będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub oświadczenia PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1.6.2020 r. (korekty tego zeznania do 30.6.2020 r.). Warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego tej kwoty OPP, będzie zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30.6.2020 r. Wynika to ze zmiany wprowadzonej do ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; dalej: PDPFizU) art. 19 ustawy z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695; dalej: InstrWsparSARSCoV2U). W dodanym art. 52v PDOFizU zapisano, że kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c tej ustawy, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w: (1) zeznaniu podatkowym złożonym do 1.6.2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do 30.6.2020 r.; (2) oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonym do 1.6.2020 r. – PIT-OP.

Podatek od nieruchomości 

Wprowadzono możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem.

W uchwale rada gminy może wprowadzić zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.; dalej: PożPubWolontU), oraz

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 PożPubWolontU

– których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rada gminy może również przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości ww. organizacji (art. 15p ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; Dz.U. poz. 374 ze zm.; dalej: KoronawirusU).

Organizacje pożytku publicznego mogą skorzystać z ochrony miejsc pracy 

W KoronawirusU zmieniono treść art. 15g ust. 1–3 i w konsekwencji również organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem będą mogły skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, jakie oferuje państwo. Jeśli u tych organizacji wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą one zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 73 pkt 20 InstrWsparSARSCoV2U).

Stowarzyszenia i fundacje mogą głosować online

W przepisach art. 16 i art. 18 InstrWsparSARSCoV2U wprowadzono możliwość przeprowadzania posiedzeń i głosowań online dla fundacji i stowarzyszeń. Dodane przepisy do ustawy o fundacjach i ustawy o stowarzyszeniach określają zasady głosowania online (tj. z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). Jednak na takie rozwiązanie jest wymagana zgoda członków władz fundacji lub stowarzyszenia. Uczestnicy muszą być następnie odpowiednio zawiadomieni.