Wsparcie dla nowych inwestycji

Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Ma ona na celu całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych. Równocześnie zachowane zostaną zasady odnoszące się do przeznaczenia terenów. Okres korzystania z ulg podatkowych ma być natomiast uzależniany od stopnia intensywności pomocy publicznej w danym regionie.

Ustawa z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowe mechanizmy udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inicjatyw na terytorium Polski. Rozwiązanie przewiduje wsparcie w formie zwolnienia od podatku dochodowego oraz usług informacyjnych świadczonych nieodpłatnie przez podmioty odpowiedzialne za wspieranie nowych inwestycji, tj. spółki zarządzające strefami na podstawie przepisów ustawy z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. poz. 1010 ze zm.; dalej: ustawa o SSE). Proponowane wsparcie zastąpi wsparcie dotychczas funkcjonujące w ramach ustawy o SSE.

Ustawodawcy rezygnują z ograniczeń terytorialnych dotyczących wsparcia w formie zwolnienia od podatku dochodowego w przeciwieństwie do rozwiązań przewidzianych w ustawie o SSE – ograniczonych do inwestycji realizowanych w konkretnych lokalizacjach. O wsparcie przewidziane w ustawie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z terenu całego kraju, niezależnie od miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie mechanizm wsparcia dla nowych inwestycji związany jest z uzyskiwaniem przez zainteresowane pomocą publiczną podmioty zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie tzw. SSE, co w ocenie ustawodawcy stanowi barierę w korzystaniu ze zwolnień podatkowych. Prawo do zwolnienia z opodatkowania przysługiwać będzie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o reguły rynkowe, a w jej ramach dokonują czynności prawnych o rzeczywistym charakterze, czyli czynności uzasadnionych ekonomicznie i gospodarczo.

Wydawanie decyzji o wsparciu

W przypadku ustawy o SSE okres korzystania przez danego przedsiębiorcę ze zwolnienia podatkowego wynikał z końcowej daty funkcjonowania SSE. Nowa ustawa przewiduje korzystanie ze zwolnienia podatkowego przez okres obowiązywania wydanej na rzecz przedsiębiorcy decyzji o wsparciu, która uprawnia przedsiębiorcę do korzystania ze wsparcia nowej inwestycji w postaci zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych w ustawach podatkowych. Decyzje o wsparciu będą wydawane na czas określony (od 10 do 15 lat). Okres, na który będzie wydawana decyzja zostanie uzależniony od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru, im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie, tym dłuższy okres zwolnienia.

Kryteria jakościowe i ilościowe udzielenia wsparcia

Ustawa uzależnia przyznanie wsparcia od spełnienia kryteriów ilościowych oraz jakościowych, które zostaną szczegółowo określone w rozporządzeniu dotyczącym zasad udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom chcącym realizować nowe inwestycje. Będzie ono określało następujące kwestie:

1) przedmioty działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawana decyzja o wsparciu,

2) szczegółowe kryteria dotyczące zasad wydawania decyzji o wsparciu,

3) zasady weryfikacji spełniania wymagań, które przedsiębiorca musi spełnić, aby otrzymać decyzję o wsparciu,

4) warunki udzielania pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego, maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy,

5) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą z tytułu nowej inwestycji,

6) sposób wydzielenia organizacyjnego działalności objętej decyzją o wsparciu oraz prowadzenia rozliczeń w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nieobjętej decyzją o wsparciu,

7) sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień wydania decyzji o wsparciu,

8) wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.

Okres przejściowy

Nowe zasady wsparcia dla przedsiębiorstw będą obowiązywały równolegle z funkcjonującymi obecnie w tym zakresie SSE. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, SSE mogą funkcjonować do 2026 roku. Jednak po wejściu w życie nowych regulacji nie będą już wydawane zezwolenia na postawie dotychczasowych przepisów, a wyłącznie decyzje o wsparciu na podstawie nowej ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dz.U.