W Dz.Urz. M.P. z 2021 r. pod poz. 24 opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11.1.2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.; dalej: GospNierU), waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w GospNierU dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen nieruchomości, z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków.

Ogłoszono więc wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w III kwartale 2020 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia. Z załącznika tego wynika, że wskaźniki te dla poszczególnych województw wynoszą:

 • dolnośląskie:                          101,6
 • kujawsko-pomorskie:            100,7
 • lubelskie:                                102,1
 • lubuskie:                                   99,7
 • łódzkie:                                   101,9
 • małopolskie:                          100,7
 • mazowieckie:                         103,8
 • opolskie:                                   95,8
 • podkarpackie:                        102,8
 • podlaskie:                              102,0
 • pomorskie:                             102,7
 • śląskie:                                   102,0
 • świętokrzyskie:                         97,8
 • warmińsko-mazurskie:          101,3
 • wielkopolskie:                        101,6
 • zachodniopomorskie:            101,2