W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 536 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 12.3.2019 r. w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego.

Wskaźniki liczebności zwierzyny obejmują:

Wskaźnikowi przyznaje się następujące wartości punktowe:

wskaźnik średniej liczebności w obwodzie łowieckim:

  • zwierzyny płowej, wyrażony w jednostkach jelenich, gdzie 1 jednostka = 1 jeleń szlachetny = 2 jelenie sika = 2 daniele = 5 saren
  • muflonów
  • dzików

w zakresie:

  • zwierzyny płowej: 1 punkt = do 20 jednostek, 2 punkty = od 21 do 40 jednostek, 3 punkty = od 41 do 60 jednostek i 4 punkty = od 61 jednostek
  • muflonów: 1 punkt = do 30 muflonów, 2 punkty = od 31 do 50 muflonów i 3 punkty = od 51 muflonów
  • dzików: 1 punkt = do 10 dzików, 2 punkty = od 11 do 20 dzików i 3 punkty = od 21 dzików

wskaźnik średniego pozyskania w obwodzie łowieckim zwierzyny grubej, zajęcy, dzikich gęsi, bażantów, dzikich kaczek i kuropatw

przy obliczaniu wartości punktowych dla tego wskaźnika przyjmuje się, że:

1 punkt = 0,2 jelenia szlachetnego = 0,5 jelenia sika = 0,5 daniela = 1 muflon = 2 sarny = 4 dziki = 15 zajęcy = 10 dzikich gęsi = 30 bażantów = 30 dzikich kaczek = 30 kuropatw

Wymieniony w tabeli wskaźnik ustala się na podstawie danych dotyczących średniej liczebności zwierzyny wyliczonej, a także średniego pozyskania zwierzyny grubej, zajęcy, dzikich gęsi, bażantów, dzikich kaczek i kuropatw w obwodzie łowieckim wyliczonego – z ostatnich trzech łowieckich lat gospodarczych poprzedzających rok, w którym dokonuje się zaliczenia tego obwodu do jednej z kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.), w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni obwodu łowieckiego . Wspomniane tu kategorie to: bardzo dobra, dobra, średnia, słaba oraz bardzo słaba.

Czynniki wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie obwodu łowieckiego oraz odpowiadające im wartości punktowe są określone w załączniku do rozporządzenia, przy czym:

  • w tabeli nr 1 – czynniki pozytywne;
  • w tabeli nr 2 – czynniki negatywne.