Przypomnijmy Dolnośląski Związek Piłki Nożnej upublicznił w sieci dane osobowe sędziów, którym przyznano licencje sędziowskie. Podano ich imiona i nazwiska, dokładne adresy zamieszkania oraz numery PESEL. Prezes UODO uznał, że nie ma żadnych podstaw prawnych, by w Internecie dostępny był aż tak szeroki zakres danych sędziów.

WSA podzielił pogląd Prezesa UODO, że przy przetwarzaniu danych osobowych należy się kierować zasadą minimalizacji (art.5 ust.1 lit. c RODO).

Ponadto WSA poparł argumentację organu nadzorczego, że upublicznianie takich danych jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL może doprowadzić do daleko idących negatywnych skutków dla osób, których te dane dotyczą. Udostępniając w Internecie takie dane, administrator stwarzał potencjalne ryzyko ich bezprawnego wykorzystania, np. do podszycia się pod te osoby w celu zaciągania zobowiązań finansowych.

Sąd nie podzielił argumentacji skarżącego, który twierdził, że podmioty nieprofesjonalne przetwarzając dane, są zwolnione ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.
Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1448