Nie są co prawda znane jeszcze szczegóły nowego aktu prawnego, jednak warto zwrócić uwagę na prośbę, jaką skierował do dyrektorów szkół Minister Edukacji Dariusz Piontkowski. Najbliższy czas ma być przeznaczony na działania przygotowawcze do prowadzenia zdalnego nauczania, a więc na:

  1. sprawdzenie czy szkoła, centrum kształcenia zawodowego, placówka kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego mają kontakt za pośrednictwem internetu ze wszystkimi uczniami/słuchaczami, rodzicami i nauczycielami oraz czy posiada ich aktualne numery telefonów
  2. przygotowanie możliwości zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego;
  3. analizę możliwości zdalnej realizacji tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji;
  4. uwzględnienie w pracy zdalnej różnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym wynikających z niepełnosprawności;
  5. przygotowanie możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów, modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów oceniania;
  6. opracowanie informacji dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci;
  7. opracowanie informacji dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.
Ważne
Powyższe działania przygotowawcze stanowią wstęp do rozpoczęcia nauczania na odległość, co ma istotne znaczenie, jeżeli weźmie się pod uwagę zapowiedzi MEN odnośnie ewentualnego przedłużenia przerwy w zajęciach do Świąt Wielkanocnych.

Źródło: www.gov.pl