Nowy druk zawiadomienia o zapłacie na konto spoza tzw. białej listy (ZAW-NR) został wprowadzony od 1.1.2020 r. przez rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 2530).

Rozporządzenie określa wzór zawiadomienia ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU), uwzględniając wymagane elementy zawiadomienia wskazane w art. 117ba § 4 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: OrdPU).

Dokument ZAW-NR należy złożyć w ciągu trzech dni od zlecenia przelewu, jeśli dokonano płatności na rachunek spoza białej listy podatników.

Termin złożenia zawiadomienia ZAW-NR wynosi trzy dni od dnia zlecenia przelewu. Zawiadomienie należy złożyć, zgodnie z art. 117ba § 3 OrdPU, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Dokument można złożyć w formie elektronicznej.