Zmiany w Tax Free

Wprowadzono elektroniczny system rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych Ma to przyspieszyć i uprościć zwrot podatku VAT podróżnym. Zmiany te zaczną obowiązywać od 1.1.2022 r.

Zmiany w WIS

Wprowadzono rozszerzenie ochrony związanej z Wiążącą Informacją Stawkową (WIS) dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU. Ponadto wprowadzono ograniczenie ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa.

Wydanie WIS zostało wyłączone, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania. Podatnik zostanie poinformowany o tym w trybie decyzji administracyjnej podlegającej kontroli sądowej.

Zmiany w nowym JPK_VAT

Wprowadzone zmiany w nowym JPK_VAT pozwolą na stosowanie przepisów Działu IV ustawy – Ordynacja podatkowa do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT. Za wprowadzeniem w zakresie kar za błędy w ewidencji odesłania do stosowania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przemawia celowość zapewnienia jednolitości procedury stosowanej w ramach czynności urzędów skarbowych prowadzonych na nowym JPK_VAT.

Płatność z rachunku VAT na rzecz agencji celnych

Wprowadzono możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

Zmiany w MPP

Dokonano zmiany redakcyjno-doprecyzowującej w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dotyczącej zdarzających się przypadków dokonywania płatności w MPP na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT (np. przy realizacji zajęcia wierzytelności). Przewidziano złożenie wniosku o uwolnienie środków nie tylko przez podatnika, ale również przez inne podmioty niebędące podatnikami podatku VAT, które posiadają na rachunku VAT środki finansowe. Ma to objąć również podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, które nie są podatnikami VAT.

Zmiany w wykazie podatników VAT

Dokonano zmiany redakcyjno-doprecyzowującej w zakresie wykazu podatników VAT, w tym m.in. z uwagi na pojawiające sią wątpliwości pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych – nie ma już konieczności zamieszczania w wykazie nr PESEL.

Zmiany w zakresie definicji w VAT

Wprowadzono zmiany doprecyzowujące w zakresie przepisów dotyczących definicji w VAT, które wpływają na ustalenie stawek VAT (np. w definicji rolnika ryczałtowego, w definicji czasopism regionalnych lub lokalnych, w zapisach załączników nr 3 i nr 10 do VATU).