Ustawą z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018) wprowadzono zmiany uszczelniające system podatkowy. Wprowadzone zmiany do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU), zaczną obowiązywać od 1.9.2019 r. i dotyczą przede wszystkim nowego rejestru podatników VAT.

Od 1.9.2019 r. nowy rejestr w VAT

Zmiany wprowadzają w VATU jeden wykaz podatników VAT, rozszerzony o informacje dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT, w tym również tych, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. W wykazie zostaną zamieszczone dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zmiany w podatkach dochodowych – wpłata na niezgłoszony do rejestru rachunek nie będzie KUP

Zmiany w ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: PDOFizU) oraz w ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: PDOPrU), które zaczną obowiązywać od 1.1.2020 r. przewidują, że: „W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby VAT jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy – dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 VATU, u podatnika ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 VATU”.

Jednak nie ustala się ww. przychodu, jeżeli płatność dokonana przez podatnika:

1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 prawa przedsiębiorców lub

2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 VATU, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: OrdPU), do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelew.

Jednocześnie do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej nie będą zaliczane wydatki w części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej wartość 15 000 zł, dokonana z innym przedsiębiorcą:

1) zostanie wykonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (ten wymóg już obowiązuje) lub

2) przelewem na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT (ten obowiązek będzie od 1.1.2020 r.).

Zmiany w ewidencji i identyfikacji podatników

W ustawie z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 63 ze zm.) wprowadzono zmiany w zakresie dotyczącym rozszerzenia danych nieobjętych tajemnicą skarbową również o numery rachunków bankowych podatnika lub imiennych rachunków w SKOK, której jest członkiem, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym, z wyjątkiem rachunku VAT. Zmiana jest spowodowana tym, że publikowany wykaz będzie zawierał również informacje dotyczące takich numerów rachunków.

Zmiany w ordynacji podatkowej

W OrdPU wprowadzono zmiany o charakterze sankcyjnym w zakresie solidarnej odpowiedzialności podatnika VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczono usługę, wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy lub świadczącym tę usługę, za zaległości podatkowe tego podmiotu, w przypadku gdy zapłata należności zostanie przekazana na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych (dodany art. 117ba i art. 117bb OrdPU). Odpowiedzialność solidarna będzie dotyczyła tylko kwoty podatku, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, za które płatność nie została dokonana na rachunek bankowy podatnika zawarty w wykazie podatników VAT czynnych i transakcji, których wartość przekracza 15 000 zł. Jednocześnie odpowiedzialność ta będzie wyłączona, w przypadku gdy podatnik poinformuje o dokonaniu płatności na rachunek inny niż zawarty w wykazie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. W związku z wprowadzeniem ww. regulacji, ustawa poszerza art. 33b pkt 3 OrdPU, umożliwiając dokonanie zabezpieczenia na majątku podatnika zobowiązania wynikającego z decyzji orzekającej o jego solidarnej odpowiedzialności.