Od 1.1.2019 r. obowiązują regulacje w zakresie obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w Systemie EMCS PL2. Wprowadzono wymóg nałożenia kary pieniężnej w wysokości 5 000 zł przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego za naruszenie przez podmioty odbierające, będące użytkownikami Systemu EMCS PL2, obowiązku sporządzenia w tym Systemie, w wyznaczonym terminie, projektu raportu odbioru albo przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokumentu zastępującego raport odbioru. Tę karę pieniężną, na mocy rozporządzenia MF z 28.11.2018 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1114 ze zm.), należy wpłacać na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.